Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. Стандарти вищої освіти розробляються: - для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності; - відповідно до Національної рамки кваліфікацій (НРК). Стандарти вищої освіти використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти (наукових установ) під час інституційної акредитації та акредитації освітніх програм.

 Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; 

2) перелік компетентностей випускника; 

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; 

4) форми атестації здобувачів вищої освіти;

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 6) вимоги до професійних стандартів (у разі їх наявності).